Toepassingen

Toepassingen

De BOVON Tunnel Graaf Methode (TGM) is uitermate geschikt voor projecten waarbij slechts beperkte of geen ruimte is voor bouwwerkzaamheden door hoge grondwaterstand, onder een snelweg of een spoorondergang.
Met de BOVON TGM methode kan gewerkt worden volgens de ‘open sleuf methode’ of met een ‘dichte sleufmethode’.

BOVON TGM is bij uitstek geschikt voor:

 • Leidingtunnels
 • Voetgangerstunnels
 • Fietstunnels
 • Verkeerstunnels
 • Verdiepte wegen
 • Onderdoorgangen

Zonder de aanwezige oppervlakte te verstoren bouwen wij samen met een aannemer in een dichte sleuf voor u een tunnel op maat. Hierdoor is de kans op slagen van een project meteen veel groter!

Dijkverhogingen

Door de voorspelde zeespiegelstijging neemt de noodzaak toe de dijken te verhogen. De BOVON TGM bewijst zich waar verhoging of verbreding van de bestaande dijk bezwaarlijk is in verband met het draagvermogen van de ondergrond of de beschikbare ruimte.
Een dijk kan zo multifunctioneel worden. Voorbeelden van toepassingen zijn een weg, opslag van goederen en opslag van energie. De tunnel kan met water worden gevuld wat met zonnecollectoren wordt opgewarmd. Het water kan ook worden ingezet voor besproeiing van het talud in droge perioden.

Leidingtunnel

De TGM methode kan bij uitstek ingezet worden voor de bouw van leidingkokers.

Hierbij wordt in “open veld” de open sleuf methode gehanteerd, de TGM graaft zich door het land maar blijft tijdens het werk van boven “open” waarbij de elementen van de tunnel via een kraan in het veld, van bovenaf worden ingebracht. Hierna kan de tunnel met prefab dakplaten worden afgedekt.

Ter hoogte van kruisingen met bijvoorbeeld wegen kan de opensleuf aangepast worden naar de gesloten tunnelgraaf werkwijze, waarbij de TGM zich eenvoudig onder een bestaande weg of vaart door graaft, om hierna weer verder als opensleuf methode door te gaan.

Belangrijk om te weten is dat bij de TGM methode geen damwanden en bemaling nodig zijn. In de door de TGM gegraven sleuf kunnen pre-fab geproduceerde betonprofielen geplaatst worden die meteen de tunnel vormen.

De leidingtunnel is zeer geschikt om in de toekomst dienst te doen als koude- respectievelijk warmtestraat.

De verdiepte weg

Deze constructies, die ook wel ‘zijwaarts afgesloten constructies’ worden genoemd, zijn open rechthoekige kunstwerken ten behoeve van een weg of spoorweg.
Een verdiepte weg  wil zeggen dat een open wegconstructie beneden maaiveld ligt om geluidsoverlast naar de omgeving te beperken.

Ook voor deze constructie biedt de TGM tijdens het aanleggen vele voordelen zoals b.v.:

 • Geen grondkerende constructie nodig tijdens de uitvoering;
 • Geen beïnvloeding van grondwaterstand daar er geen grondwateronttrekking plaatsvindt;
 • Geen bouwweg nodig naast het tracé;
 • Geen onderwaterbeton met trekpalen.

Onderdoorgang

In veel situaties kan de BOVON tunnel een goed alternatief vormen voor de bouw van een duur aquaduct.

 • Minder heiwerk
 • Minder trekpalen
 • Geen damwanden
 • Geen onderwaterbeton
 • Beperkte belemmering scheepvaart

Elevated way / Fly over

Deze bovengrondse ‘tunnel’ kan grote overspanningen overbruggen omdat de tunnel-elementen kunnen worden voorgespannen. Hierdoor ontstaat een groter buig-weerstandmoment.

Uitgangspunt voor het Panoramaweg-principe is de veel toegepaste H-balk uit de staalbouw, die een grote sterkte combineert met een relatief laag gewicht. De sterkte wordt hier geleverd door de twee horizontale flenzen in de vorm van prefab betonelementen met een onder- en bovenelement, die meteen de dubbeldeksweg vormen. Enkeldeks als kokerligger is met dezelfde TGM ook mogelijk.
De weg kan met open of gedeeltelijk dichte zijwanden gebouwd worden. De betonelementen worden na montage voorgespannen. Indien gewenst ook te combineren met (transparante) geluidsschermen.

Toepassingen

Het bovenwegdek kan gebruikt worden voor O.V. of snelverkeer, de onderplaat kan gebruikt worden voor metro of lightrail en aan de zijkanten voor langzaam verkeer. Het bestaande wegdek kan dan gereserveerd worden voor vrachtverkeer. Andere toepassingen zijn ook mogelijk, zoals bijv P&R of combinaties.

Voordelen tijdens de bouw

 • Weinig verkeershinder, de onderzijde van de montagehal is volledig afgeschermd
 • Alleen tijdens de aanleg van de pijlers (om de 60 meter) worden tijdelijk de linkerrijbanen afgezet
 • Het bestaande verkeer kan doorgang blijven vinden, uiteraard met de nodige veiligheidsvoorzieningen
 • Bouwmaterialen kunnen over de nieuw aangelegde weg worden aangevoerd
 • Capaciteit van een bestaande weg kan met 200% verhoogd worden zonder grondonteigening
 • Er ontstaat een ‘snelweg’ voor (elektrische) fietsen
 • Er kan met dit systeem over bestaande kunstwerken heen worden gebouwd (Fly-overs!)
 • Grote overspanningen tot 60 meter zijn mogelijk
 • Er kan onder bijna alle weersomstandigheden worden doorgewerkt

Exploitatie voordelen

 • Ruimtebesparing
 • Besparing op grondaankoop
 • Wegcapaciteitsverhoging
 • Ook toepasbaar als fly-over met als optie integratie van een P&R functie op één van de dekken
 • Minder geluidsoverlast In combinatie met geluidschermen